Rezultate la Evaluarea națională pentru elevii claselor a VIII-a

Raport privind organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare națională pentru elevii claselor a VIII-a

Centrul de examen: Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc"
Sesiunea iunie 2021

Examenul de Evaluare națională 2021 s-a desfășurat la Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare, Centru de Examen pentru Evaluarea națională, în conformitate cu metodologia privind organizarea și desfășurarea Evaluării naționale pentru absolvenții claselor a VIII-a, în anul școlar 2020-2021, reglementată prin Ordinul MEC nr. 5455 din august 2020.

Prin Decizia Inspectoratului Școlar Județean Maramureș nr. 1287/14.06.2021, la nivelul Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare a fost constituită Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării naționale la clasa a VIII-a – 2021, cu următoarea componență:
 • președinte – prof. dr. Ioan Pop
 • secretar – ing. Marius Boga
 • membri – Teodora Pușcaș, Alina Todoruț, Eugen Șipoș
 • asistenți – Firuța Vele, Ramona Iuliana Pop, Ramona Cristina Pop, Camelia Miskolczi, Crina Ciule, Anamaria Buia, Eliza Pop, Nicoleta Pușcaș, Ionuț Șandor, Alexandra Mihali
Membrii și asistenții Comisiei de Examen s-au prezentat în fiecare zi la ora 07:00 și au fost instruiți de către președintele centrului de examen, cu privire la atribuțiile ce le revin și la modul de desfășurare a examenului, fapt consemnat în procesul-verbal. S-a insistat pe corectitudinea desfășurării examenului și pe elementele de noutate (redactarea subiectelor sub forma unei broșuri, numerotarea în partea de jos centru a paginilor, purtarea măștii de protecție facială de toate persoanele implicate în EN08).

Repartizarea profesorilor asistenți s-a făcut prin tragere la sorți, în dimineața fiecărei probe, după care aceștia au primit dosarul sălii: borderou, ciorne, angajamentul și atribuțiile asistenților. Comisia pentru organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare națională a luat măsuri pentru ca în spațiul în care s-a desfășurat examenul să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de metodologie.

Unitatea de învățământ a fost dotată cu un număr suficient de copiatoare în stare de funcționare pentru multiplicarea variantei de subiect, calculator principal – pe care a fost instalat certificatul SSL – și calculator de rezervă, cu conexiune la internet, precum și consumabile necesare bunei desfășurări a examenului.

Nu au fost probleme referitor la primirea parolelor și descărcarea subiectelor de către persoana de contact. Totul a decurs normal, multiplicarea subiectelor s-a făcut în timp util. Subiectele au fost introduse în plicuri (conform numărului de săli), distribuite în sălile de examen profesorilor asistenți. A fost multiplicat un număr de subiecte egal cu numărul de elevi înscriși - 28. S-au listat 28 de subiecte pentru clasa a VIII-a, pentru fiecare disciplină.

Pentru desfășurarea fiecărei probe de examen, s-au folosit două săli de clasă dotate cu sistem audio-video. Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" dispune de un sistem de supraveghere video care a permis asigurarea securizării perimetrului școlii, atât la intrarea utilizată pentru accesul în CE, cât și la ieșirea din centru, pentru a evita aglomerația. Am asigurat supravegherea audio-video atât în săli, cât și pe hol și am stocat datele pe întreaga perioadă a desfășurării examenului de Evaluare națională.

Au fost luate măsuri de descurajare a strângerii oricăror tipuri de fonduri de la elevi/ părinți/ alte persoane fizice sau juridice.

Au fost luate toate măsurile pentru evitarea aglomerației în perimetrul exterior și interior al CE, prin respectarea distanței fizice prevăzute în documentele legale emise în acest sens.

Triajul epidemiologic la intrare a fost efectuat de către doamna asistent medical Aurica Sima, persoană repartizată pentru centrul nostru, prezentă în unitate pe toată perioada desfășurării examenului de Evaluare națională. La intrarea în CE, dar și la ieșirea din CE, s-au distribuit măști tuturor participanților și candidaților.

Repartizarea candidaților în săli s-a realizat pe clase, în ordine alfabetică, pe ușa fiecărei săli regăsindu-se lista nominală cu elevii, precum și prevederile metodologiei care îi informează pe aceștia că pătrunderea în sală cu materiale ajutătoare, cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare constituie fraudă sau tentativă de fraudă ce atrage după sine eliminarea din sală și acordarea notei 1 (unu) la lucrarea respectivă. Listele cuprinzând repartizarea în ordine alfabetică a candidaților au fost afișate la avizier și pe site-ul școlii.

După expirarea timpului legal de examen, profesorii asistenți au primit lucrările conform borderoului de predare-primire, în care elevii au semnat, pentru a confirma numărul de pagini ale lucrării elaborate. Ciornele și lucrările anulate au fost strânse separat. Profesorii asistenți au predat lucrările președintelui/ vicepreședimntelui comisiei, pe bază de proces-verbal de predare-primire. Lucrările elevilor au fost predate către comisia constituită în cadrul ISJ Maramureș, respectându-se Procedura Operațională MEC-DGIP, DGMRP nr. 29.380/28.05.2021 privind modalitatea de secretizare și securizare a lucrărilor scrise și de transport al lucrărilor de la centrele de examen la centrele zonale de evaluare.

Au fost raportate zilnic și la termenul stabilit statisticile referitoare la prezență către ISJ.

Au fost înregistrate două contestații la Limba română și o contestație la Matematică. Rezultatele finale după contestație s-au afișat, conform Calendarului Evaluării Naționale, în data de 04.07.2021 ora 10:00. Rezultatele finale au fost comunicate prin SIIR și completate în catalogul electronic.

Întreaga activitate a comisiei a urmărit respectarea legislației specifice desfășurării examenului de Evaluare Națională.

Toată activitatea privind Evaluarea națională din Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" Baia Mare s-a desfășurat în condiții de siguranță, fără incidente. Toate documentele examenului de Evaluare națională 2021 au fost predate secretariatului școlii, unde au fost consemnate în Registrul Centrului de Examen.

Președinte centru de examen,
prof. dr. Ioan Pop

Raport de analiză a rezultatelor elevilor claselor a VIII-a la examenul de Evaluare națională

Anul școlar 2020-2021

În urma analizei rezultatelor obținute de elevii claselor a VIII-a din Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" la testele de Evaluare națională, pot fi formulate următoarele concluzii:
 • La Evaluarea națională au fost înscriși 28 de elevi din cei 37 de elevi înscriși în cele două clase de a VIII-a, 9 elevi fiind corigenți la una sau două discipline de studiu. Din cei 28 de elevi înscriși, nu au existat absenți și nu au fost candidați pentru sesiunea specială;
 • Rezultatele obținute de elevii din unitatea noastră de învățământ se situează puțin deasupra mediei pe județ, cu o promovabilitate de 92,86%, ceea ce reprezintă un rezultat bun, per ansamblu;
 • Din cei 28 de elevi înscriși la EN08, doar doi elevi au obținut medii sub 5;
 • A existat o tendință de supraevaluare a elevilor pe perioada de școlarizare, lucru rezultat din analiza mediilor pe anii de studiu și a celor de la Evaluarea națională;
 • Munca individuală a elevilor este insuficientă;
 • Se constată o superficialitate în citirea și înțelegerea cerințelor formulate la disciplinele de examen;
 • Deși toți elevii au beneficiat de aceeași atenție din partea profesorilor, diferența rezultatelor obținute este creată de pregătirea de pe parcursul anilor, de interesul față de propriul viitor, de implicarea copiilor în activitatea instructiv-educativă.
Director instituție de învățământ,
prof. dr. Ioan Pop

Concluzii privind rezultatele elevilor la examenul de Evaluare națională/ an școlar 2020-2021:
 • 28 elevi absolvenți în anul școlar 2018-2019;
 • 28 elevi participanți la Evaluarea națională;
 • 2 elevi au obținut medii sub 5;
 • promovabilitatea a fost de 92,86%.

Raport privind organizarea și desfășurarea examenului de Evaluare națională pentru elevii claselor a VIII-a

Centrul de examen: Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc"
Sesiunea 2019

 • Școala a dispus de toate dotările necesare pentru a desfășura în condiții optime Examenul de Evaluare națională (copiatoare, calculatoare, telefon, fax, conexiune la Internet, consumabile);
 • Am asigurat supravegherea audio-video atât în săli, cât și pe hol și am stocat integral datele pe întreaga perioadă a desfășurării examenelor;
 • Înscrierea candidaților la Evaluarea națională a fost făcută respectând legea, adică absolvenții clasei a VIII-a din seria 2018/2019, neavând alte tipuri de solicitări. S-au înscris toți cei 49 absolvenți ai anului școlar 2018-2019;
 • Comisia din unitatea noastră, desemnată Centru de examen pentru Evaluarea națională din iunie 2019, a fost constituită, conform metodologiei, pe baza deciziei inspectorului școlar general;
 • În unitatea noastră nu au fost cazuri speciale care să necesite informarea Comisiei Județene;
 • Transportul și securitatea lucrărilor au fost asigurate, pe întreaga perioadă a Evaluării naționale, conform metodologiei. Lucrările au fost transportate de președinte, însoțit de un membru al comisiei și predate pe bază de proces-verbal președintelui și secretarului din Centrul zonal de evaluare;
 • Asistența medicală a fost asigurată pe durata probelor scrise prin Cabinetul școlar la care este arondată unitatea noastră, iar paza de către personalul școlii;
 • Președintele comisiei a făcut instruirea asistenților cu privire la îndatoririle ce le revin, prevederile metodologiei și informațiile pe care trebuie să le furnizeze elevilor aflați în săli. Asistenții au semnat fișa de atribuții;
 • Candidații au fost informați cu privire la faptul că școala noastră este centru de examen;
 • Candidații au fost repartizați în sălile de clasă în ordine alfabetică și listele au fost afișate la loc vizibil;
 • Școala a dispus de foi de examen tipizate în număr suficient pentru a nu împiedica bunul mers al examenului;
 • Au fost înregistrate zilnic situațiile statistice și raportate către Inspectoratul școlar județean;
 • Au fost implicate în comisii doar persoane care nu au avut probleme în examenele organizate în anii anteriori;
 • Nu au fost colectate sume de bani de niciun fel de la elevi, școala asigurând fondurile pentru achiziționarea apei potabile din timpul examenului;
 • Observații: În timpul examenului nu au existat probleme de ordin organizatoric.
Președinte centru de examen,
prof. dr. Ioan Pop

Raport de analiză a rezultatelor elevilor claselor a VIII-a la examenul de Evaluare națională

Anul școlar 2018-2019

În urma analizei rezultatelor obținute de elevii claselor a VIII-a din Școala Gimnazială "Alexandru Ivasiuc" la testele de Evaluare națională, pot fi formulate următoarele concluzii:
 • La examenul de Evaluare națională s-au prezentat 46 de elevi din cei 49 de absolvenți. La finele anului școlar 2018-2019 nu au existat elevi repetenți sau corigenți la nivelul celor două clase a VIII-a. Cei 3 elevi care au absentat de la examenul de Evaluare națională s-au înscris la școli profesionale;
 • Rezultatele obținute de elevii din unitatea noastră de învățământ se situează puțin deasupra mediei pe județ, cu o promovabilitate de 82,61%, ceea ce reprezintă un rezultat bun, per ansamblu;
 • A existat o tendință de supraevaluare a elevilor în perioada de școlarizare, lucru rezultat din analiza mediilor pe anii de studiu și a celor de la Evaluarea națională;
 • Chiar dacă s-au făcut consultații la disciplinele de Evaluare națională, ele n-au avut un cadru formal suficient de clar (obiective, caiet de prezență, invitații adresate părinților, rapoarte săptămânale scrise către direcțiune ale situațiilor apărute etc.);
 • Nici direcțiunea, nici profesorii diriginți și nici profesorii care au inițiat activități de remediere pe discipline de evaluare nu au popularizat suficient aceste activități;
 • Munca individuală a elevilor este insuficientă;
 • Se constată o superficialitate în citirea și înțelegerea cerințelor formulate la disciplinele de examen;
 • Nu există o pregătire susținută pe întreg ciclul gimnazial din partea elevilor, aceștia învățând în salturi sau cu preponderență în perioada dinaintea examenelor.
Director instituție de învățământ,
prof. dr. Ioan Pop

Concluzii privind rezultatele elevilor la examenul de Evaluare națională/ an școlar 2018-2019:
 • 49 elevi absolvenți în anul școlar 2018-2019;
 • 46 elevi participanți la Evaluarea națională;
 • 8 elevi au obținut medii sub 5;
 • promovabilitatea a fost de 82,61%;
 • dintre cei 49 elevi, 6 elevi au participat la probe de aptitudini și au fost înscriși la liceele respective, 3 elevi s-au înscris la școli profesionale, iar 36 au fost repartizați în urma completării opțiunilor conform programului.

Linkuri utile

Rezultate la Evaluarea națională pentru elevii claselor a VIII-a/ an școlar 2020-2021
Raport privind rezultatele obținute de elevii claselor a VIII-a la Evaluarea națională - sesiunea iunie 2021
Rezultate la Evaluarea națională pentru elevii claselor a VIII-a/ an școlar 2018-2019
Repartizarea absolvenților claselor a VIII-a/ an școlar 2018-2019
Plan de măsuri destinate sporirii calității performanțelor școlare ale elevilor din clasele a VIII-a la Testarea națională/ an școlar 2018-2019
 • Prof. Maria Hosu - Limba română
 • Prof. Ramona Bledea - Limba română
 • Prof. Camelia Pop - Matematică
 • Prof. Ionuț Șandor - Matematică

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii