Înscrierea în învățământul preșcolar

Informații privind calendarul și procesul de înscriere/ reînscriere în învățământul preșcolar în anul școlar 2021-2022

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2021-2022 se derulează, succesiv, următoarele etape:

1. reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar următor – în perioada 17 mai – 28 mai 2021;

2. înscrierea copiilor nou-veniți – cu începere din data de 31 mai.
Orarul reînscrierilor:
Luni – Vineri, 8:00 – 16:00
Orarul înscrierilor:
Luni – Vineri, 8:00 – 16:00
Pentru înscriere, părinții pot comunica unității de învățământ prin poștă electronică, telefonic sau fax, datele necesare (date privind solicitantul, copilul și opțiunile exprimate) pentru a fi introduse în aplicația specifică din Modulul SIIIR – Înscriere la grădiniță 2021-2022.

Etapa de validare a fișelor și de completare a dosarelor cu documentele necesare se va desfășura în momentul anunțării de către unitatea de învățământ, pe zile și intervale orare, în ordinea în care cererile au fost introduse în aplicație, cu respectarea tuturor măsurilor de protecție sanitară. Aceste date vor fi publicate atât pe site-ul unității de învățământ, cât și la avizier.

Ocuparea locurilor libere după finalizarea etapei de reînscriere se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice. Criteriile generale de departajare, în funcție de care se vor face înscrierile, sunt (în ordinea numerotată) următoarele:

1. existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/ un centru de plasament/ plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți);

2. existența unui document care dovedește că un copil este orfan de un singur părinte;

3. existența unui frate/ a unei surori înmatriculat/ înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă;

4. existența unui document medical eliberat de medicul specialist/ certificat de orientare școlară și profesională/ certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
Documente necesare înscrierii în învățământul preșcolar în anul școlar 2021-2022
Conform metodologiei, părintele/ tutorele/ reprezentantul legal depune, în momentul completării cererii-tip de înscriere la unitatea de învățământ sau, după caz, în momentul validării acesteia, o copie a actului de identitate propriu și o copie a certificatului de naștere al copilului, certificate conform cu originalul de către secretariatul unității de învățământ, pe baza documentelor originale.

În plus, părintele/ tutorele/ reprezentantul legal va depune și fișa medicală a copilului, completată potrivit reglementărilor în vigoare.

Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
Numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022 este următorul:
Grupa mică
1 grupă – 17 locuri
Grupa mijlocie
1 grupă – 17 locuri
Grupa mare
1 grupă – 17 locuri

Linkuri utile

Formular pentru reînscrierea în învățământul preșcolar
Fișa de înscriere/ Cererea-tip
diponibilă odată cu începerea perioadei de completare și validare a cererilor-tip, conform calendarului
Pagina web informativă a Ministerului Educației

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii