Termene și criterii de acordare a burselor școlare

Termene și criterii de acordare a burselor școlare

Elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat. Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură și disciplină.

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanță, burse de merit și burse de ajutor social.

Burse de performanță

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației; s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale; au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

În vederea întocmirii dosarului pentru acordarea bursei de performanță, părinții sunt rugați să depună, până la data de 24.09.2021, următoarele: cererea de acordare a bursei, copie după certificatul de naștere sau după cartea de identitate a elevului care a obținut performanța pentru care se solicită bursa, copie după cartea de identitate a părintelui sau tutorelui legal, copie după diploma obținută la concursul la care a participat și a obținut performanțe elevul.

Burse de merit

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare: au rezultate deosebite la învățătură (au obținut media generală de cel puțin 8,50 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar în curs, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului primar, gimnazial, liceal sau profesional); au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației; au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/ concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Ministerul Educației.

În vederea întocmirii dosarului pentru acordarea bursei de merit, părinții sunt rugați să depună, până la data de 24.09.2021, următoarele: cererea de acordare a bursei, copie după certificatul de naștere sau după cartea de identitate a elevului care a obținut performanța pentru care se solicită bursa, copie după cartea de identitate a părintelui sau tutorelui legal, copie după diploma obținută la concursul la care a participat și a obținut performanțe elevul.

Burse de ajutor social

Bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali. Bursele de ajutor social se acordă la începutul anului școlar și sunt revizuite semestrial, în funcție de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. Pot păstra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare.

Bursele de ajutor social se acordă următoarelor categorii de elevi înscriși la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat: a) orfani de ambii părinți sau bolnavi de: TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindroame de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, sau sunt infestați cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor; b) elevi din mediul rural, care sunt școlarizați într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învățământ din localitatea de domiciliu; c) elevi proveniți din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiții: nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, nu dețin terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare și de șes, și de 40.000 mp, în zonele montane.

Modalitatea de calcul a venitului net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, în anul școlar 2021-2022: 50% x 1.386 lei = 693 lei

În vederea întocmirii dosarului pentru acordarea bursei pe motive medicale, părinții sunt rugați să depună, până la data de 24.09.2021, următoarele: cererea de acordare a bursei, certificat eliberat de medicul specialist și avizat de medicul de familie/ medicul de la cabinetul școlar sau copie a certificatului de încadrare în grad de handicap însoțit de scrisoarea medicală.

În vederea întocmirii dosarului pentru acordarea bursei în cazul copiilor orfani, părinții/ tutorii legali sunt rugați să depună, până la data de 24.09.2021, următoarele: cererea de acordare a bursei, copie după certificatul de naștere sau a cărții de identitate a elevului, copie a certificatului de deces al părintelui/ părinților, copie a cărții de identitate a tutorelui legal și actul juridic din care rezultă calitatea de tutore.

În vederea întocmirii dosarului pentru acordarea bursei pe motive sociale, pentru situație materială precară, părinții sunt rugați să depună, până la data de 24.09.2021, următoarele: cererea de acordare a bursei, copii ale cărților de identitate ale părinților, copii ale certificatelor de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere, adeverință cu venitul net mediu lunar pe ultimele 12 luni (septembrie 2020 – august 2021) pentru angajați sau cupon de pensie/ indemnizație șomaj, cupon alocație de stat pentru copii și alocație suplimentară, adeverință care dovedește că familia nu deține teren agricol cu o suprafață mai mare de 20.000 mp în zone colinare și de șes și de 40.000 mp în zonele montane.

Notă: Numărul de burse (pe categorii de burse) se acordă în limita bugetului aprobat prin hotărârea Consiliului de Administrația al școlii.

Rechizite școlare

În conformitate cu Legea nr. 126/2002, se acordă rechizite școlare elevilor din învățământul de stat, primar și gimnazial, cursuri de zi, care sunt în întreținerea familiilor al căror venit mediu lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară. La stabilirea venitului mediu lunar net pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizează, inclusiv cele care provin din indemnizațiile de șomaj, creanțe legale, convenții civile de întreținere aflate în executare, indemnizații cu caracter permanent, alocații de stat pentru copii, alocații de întreținere pentru copiii încredințați sau dați în plasament, burse pentru elevi și studenți.

Modalitatea de calcul a venitului mediu lunar, pe membru de familie, în anul școlar 2021-2022: 50% x 2.300 lei = 1.150 lei

În vederea întocmirii dosarului pentru acordarea pachetelor de rechizite, părinții sunt rugați să depună, până la data de 24.09.2021, următoarele: cererea de acordare a pachetelor de rechizite, copii ale cărților de identitate ale ambilor părinți sau tutori legali, copii ale certificatelor de naștere ale tuturor copiilor aflați în întreținere, adeverință cu venitul net pe luna iulie 2021 pentru angajați sau cupon de pensie/ indemnizație șomaj, cupon alocație de stat pentru copii și alocație suplimentară, orice alt act doveditor privind venitul net raportat la luna iulie 2021 (burse pentru elevi și studenți, Hotărâre Judecătorească de încredințare a minorilor și pensie alimentară stabilită - dacă este cazul).

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional

Copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar, primar, gimnazial, care provin din familii cu venituri de până la maximum 50% din salariul de bază minim brut pe țară pe membru de familie beneficiază în anul școlar 2020-2021 de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele: să aibă domiciliul/ reședința pe raza municipiului Baia Mare, venitul lunar pe membru de familie realizat în luna iulie a acestui an să fie de până la 1.115 lei (inclusiv), să facă dovada înscrierii copilului la grădiniță sau la școală.

Pentru anul școlar 2020-2021 cererea/ declarația pe propria răspundere se depune de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului la sediul Direcției de Asistență Socială în cadrul programului cu publicul, însoțite de următoarele acte: copii ale actelor de identitate ale părinților/ reprezentantului legal, copii ale documentelor din care rezultă calitatea de reprezentant legal, copii ale certificatelor de naștere ale copiilor, dovada înscrierii la grădiniță/ școală, copie a certificatului de căsătorie al părinților, copie a certificatului de deces al părintelui (dacă e cazul), acte doveditoare privind veniturile nete realizate de membrii familiei în luna iulie 2020, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz), hotărârea judecătorească prin care soțul/ soția este arestat/ arestată preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei.

Linkuri utile

HG nr. 1064/04.12.2020, pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor de stat pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021
OUG nr. 133/07.08.2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizați care beneficiază de sprijin educațional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestora
OM nr. 4385/07.06.2012, privind aprobarea componenței pachetelor de rechizite școlare ce se acordă elevilor
Anexa la OM nr. 5576/07.10.2011, privind Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat

Informare

Acesta este website-ul oficial al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Toate materialele și fișierele grafice de pe acest website sunt protejate de legea drepturilor de autor, cu modificările și completările ulterioare, și nu pot fi reproduse fără acordul expres al Școlii Gimnaziale "Alexandru Ivasiuc".

Orarul școlii